Algemene Nabestaandenwet (Anw)

Als een persoon overlijdt, heeft dit financiële gevolgen voor de partner en de kinderen van de overledene. De overheid wil dat de nabestaanden altijd verzekerd zijn van een basisinkomen als iemand overlijdt. Om deze reden kunnen nabestaanden aanspraak maken op een uitkering via de Algemene Nabestaandenwet, oftewel de Anw.

De Anw is sinds 1 juli 1996 van kracht. Deze wet is een opvolger van de Algemene Weduwen Wet. De Anw keert onder bepaalde voorwaarden een uitkering toe aan de nabestaanden. Dit wordt alleen gedaan als er sprake is van een financiële behoefte. Of nabestaanden een Anw-uitkering krijgen toegekend, hangt weer af van het inkomen van de betreffende nabestaande(n). De uitkering is maximaal zeventig procent van het wettelijk minimumloon.

Voor wie is de nabestaandenuitkering Anw bedoeld?

Een nabestaandenuitkering Anw is bedoeld voor de volgende personen:

 • De achtergebleven partner
 • Verzorgers van kinderen die jonger zijn dan 21 jaar waarvan de beide ouders zijn overleden
 • Verzorgers van kinderen die jonger zijn dan 18 jaar waarvan één van de beide ouders is overleden

Wanneer heb je recht op een nabestaandenuitkering Anw?

Je hebt recht op een nabestaandenuitkering als:

 • Je partner in Nederland woonde of werkte, én
 • Je nog niet de AOW-leeftijd hebt, én
 • Je op de dag van overlijden van je partner aan één van de onderstaande voorwaarden voldoet:
 • Je bent minimaal 45 procent arbeidsongeschikt
 • Je zorgt voor een kind dat jonger is dan 18 jaar

Het maakt voor de toekenning van de nabestaandenuitkering Anw niet uit of je getrouwd was of samenwoonde met je overleden partner.

Kind jonger dan 18 jaar?

Heb je een kind dat jonger is dan 18 jaar? Dan kun je een nabestaandenuitkering Anw krijgen als:

 • Je jouw eigen kind of een pleeg-of stiefkind verzorgt, én
 • Dit kind tot jouw huishouden behoorde op het moment van overlijden van je partner

Wel of geen andere inkomsten?

Als je geen andere inkomsten hebt, krijg je de volledige nabestaandenuitkering Anw uitgekeerd. Als je wel andere inkomsten hebt dan kan het zijn dat een deel van de inkomsten van de nabestaandenuitkering Anw worden afgetrokken. Dit hangt af van het soort inkomen dat je hebt.

Was je partner verzekerd in een ander land?

Was je partner op de dag van overlijden verzekerd in een ander EU-land dan Nederland? Of in een land waarmee Nederland een verdrag mee heeft over sociale zekerheid? Dan maak je aanspraak op een gedeeltelijke Nederlandse nabestaandenuitkering Anw als:

 • Je partner ooit in Nederland heeft gewoond of gewerkt, en
 • Je partner op de dag van overlijden verzekerd is voor een nabestaandenuitkering van het land waar je partner woonde, of
 • Je bij het overlijden van je partner een wettelijke nabestaandenuitkering krijgt van het land waar je partner woonde.