Wat houdt de Wet langdurige zorg (Wlz) in?

Samenvatting:

Sinds 2015 is de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) niet meer van kracht. De zorg die via deze wet geregeld werd is verplaatst naar vier andere wetten, waaronder de Wet Langdurige Zorg (Wlz). Deze wet regelt de vergoedingen voor langdurige, intensieve verzorging in een instelling of thuis. Om voor een vergoeding in aanmerking te komen heb je een indicatie nodig van het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg).

zorgverzekering vergelijken
zorgverzekering vergelijken

Wat verstaat men onder langdurige zorg?

De Monitor Langdurige Zorg hanteert de volgende definitie voor langdurige zorg: “Langdurige zorg is zorg voor mensen die langere tijd zorg nodig hebben. Dit zijn ouderen, chronisch zieken, gehandicapten en mensen met langdurige psychische problemen. Langdurige zorg wordt onderscheiden van curatieve zorg, die gericht is op genezing en daardoor anders van aard is en meestal korter van duur. Langdurige zorg wordt ook wel ‘care’ genoemd, curatieve zorg ‘cure’.”

Thuis of in een zorginstelling

Langdurige zorg kun je zowel thuis als in een zorginstelling ontvangen. Ontvang je de zorg thuis, dan noemt men dat zorg zonder verblijf of extramurale zorg. Die zorg kan op drie manieren georganiseerd worden:

  • Via een volledig pakket thuis (vpt), dat geleverd wordt door één zorgaanbieder. Deze zorg wordt in natura geleverd.
  • Via een modulair pakket thuis (mpt). Per onderdeel kun je kiezen voor een andere zorgaanbieder. Ook deze zorg is in natura.
  • Via een persoonsgebonden budget (pgb), waarmee je zelf de zorg kunt inkopen voor het aan jou toegewezen bedrag.

Zorg in een instelling heet zorg met verblijf of intramurale zorg. Ook die wordt in natura of via een persoonsgebonden budget geleverd. Ben je ouder dan 18 jaar, dan betaal je zowel voor zorg zonder verblijf als voor zorg met verblijf een eigen bijdrage.

Hoe vraag je langdurige zorg aan?

Een verzoek om (vergoeding van) langdurige zorg dien je in bij het CIZ. Dat doet een onderzoek naar je persoonlijke situatie en je omgeving. Ze beantwoorden daarbij twee vragen:

  • Heb je permanent toezicht nodig?
  • Moet er 24 uur per dag, 7 dagen per week een zorgverlener voor je beschikbaar zijn?

Onderdeel van het onderzoek is een gesprek dat het CIZ voert met de aanvrager en/of zijn mantelzorger of begeleider. Als je dat wil, kan het gesprek ook door een onafhankelijke cliëntenondersteuner worden gevoerd. Het CIZ bepaalt of je een indicatie krijgt. Er zijn dan twee mogelijkheden:

  • Krijg je een Wlz-indicatie, dan wordt er een zorgprofiel opgesteld, waarin staat op welke en hoeveel zorg je recht hebt. Met een zorgkantoor wordt vervolgens afgesproken hoe de zorg vormgegeven wordt.
  • Krijg je geen Wlz-indicatie, dan zal de zorg die je nodig hebt uit een ander potje betaald moeten worden. Mogelijkheden zijn de Wmo (Wet Maatschappelijke Ondersteuning), de Jeugdwet en de Zorgverzekeringswet. Voor de eerst twee moet je naar de gemeente, voor de laatste naar je zorgverzekeraar.

Hoeveel moet je zelf betalen?

De eigen bijdrage, die je moet betalen als je langdurige zorg nodig hebt en ouder dan 18 bent, hangt af van je situatie. Er wordt onderscheid gemaakt tussen een hoge en een lage eigen bijdrage. De eerste zes maanden dat je langdurige zorg krijgt betaal je in de meeste gevallen de lage eigen bijdrage. Afhankelijk van je inkomen, je vermogen, je leeftijd, je thuissituatie en de zorg die je nodig hebt varieert die lage eigen bijdrage in 2017 van € 160,60 tot € 842,80 per maand.

Na de eerste zes maanden wordt bekeken of je de hoge eigen bijdrage moet gaan betalen of de lage bijdrage blijft betalen. De hoge bijdrage kan oplopen tot € 2.312,60 per maand.

Tip: vergelijk je zorgverzekering met de vergoeding voor langdurige zorg

Het kan voorkomen dat bepaalde onderdelen die je als langdurige zorg vergoed krijgt ook in het aanvullende pakket van je zorgverzekering zitten. Denk hierbij aan fysiotherapie en tandheelkundige zorg. Daarom moet je je zorgverzekering vergelijken met de langdurige zorg die je vergoed krijgt. Als er zaken dubbel verzekerd zijn kun je je zorgverzekering aanpassen. Soms volstaat zelfs alleen een basisverzekering. Als dat zo is, dan kun je het beste kiezen voor de goedkoopste, want de basisverzekering is bij iedere aanbieder van zorgverzekeringen gelijk. Er zijn hooguit verschillen in service. De goedkoopste basisverzekering vind je via Ikvergelijk.nu.